Sunday, April 14, 2019

Jujutsu | How To Get An Armbar From Top Mount | Juji-gatame Training TechniquesBUDO RYU KAI
School of the Warrior Way
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
 Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO 
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
--------------------
Follow Soke Anshu on Facebook!

Follow Soke Anshu on Twitter!

Follow Soke Anshu on Instagram!


No comments: