Tuesday, May 9, 2017

Tomo Ryu Shinobijutsu (戸猛流忍術) Suiton-no-jutsu (水遁 の 術) 2016 Keiko
 BUDO RYU KAI  (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
 Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO 
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
--------------------
Follow Soke Anshu on Facebook!

Follow Soke Anshu on Twitter!

Follow Soke Anshu on Instagram!

No comments: