Sunday, July 24, 2022

Ninja Self Defense Technique 🥷🏻 Gyokko Ryu Kosshijutsu: Keo no Kata

 


Checkout Our Merch Here:
-
BUDO RYU KAI
School of the Warrior Way
Authentic Ninjutsu & Samurai Bujutsu
 -
Follow Soke Anshu on Facebook!
-
Follow Soke Anshu on Twitter!
-
Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson

No comments: