Friday, June 9, 2023

NINPO TAIJUTSU 🥷🏻 How To Do HICHO NO KATA from the KIHON HAPPO

 


Checkout Our Merch Here:
-
BUDO RYU KAI
School of the Warrior Way
Authentic Ninjutsu & Samurai Bujutsu
 -
Follow Soke Anshu on Facebook!
-
Follow Soke Anshu on Twitter!
-
Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson

No comments: