Wednesday, July 15, 2015

Budo Ryu Kai - Bansenshukai - (Innin) - Amadori-no-jutsu


Follow Renshi Andrew Chafin on Facebook!

Follow Renshi Andrew Chafin on Twitter!

--------------------
 BUDO RYU KAI  (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
www.BudoRyuNinjutsu.com

No comments: