Wednesday, July 15, 2015

Budo Ryu Kai - Bansenshukai - Tanuki-noki


Follow Renshi Andrew Chafin on Facebook!

Follow Renshi Andrew Chafin on Twitter!

--------------------
BUDO RYU KAI (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
www.BudoRyuNinjutsu.com

No comments: